Archive for Wrzesień, 2011

Zaproszenie na spotkanie

środa, Wrzesień 14th, 2011

2011-09-27 (wtorek)  19:00 CK Zamek, ul. Św. Marcin

Seryjni poeci” to spotkania promujące książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej. We wrześniu spotkanie z udziałem Agnieszki Mirahiny, Marcina Orlińskiego, Przemysława Owczarka i Macieja Roberta.
Prowadzenie: Piotr Śliwiński.

Agnieszka Mirahina (1985), absolwentka filologii rosyjskiej i polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikowała tom poetycki „Radiowidmo” (2009). Jego zapowiedzią był wydany w 2008 arkusz „Wszystkie radiostacje związku radzieckiego”.
Maciej Robert (1977), poeta, dziennikarz, krytyk literacki i filmowy. Wydał książki poetyckie „Pora deszczu” (2003) i „Puste pola” (2008). Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Publikował m.in. w „Opcjach”, „Studium”, „Frazie”, „Tyglu Kultury”, „Ha!arcie”, „Toposie” i „Gazecie Wyborczej”. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, chorwacki i serbski. Stypendysta Ministra Kultury. Mieszka w Łodzi.
Marcin Orliński (1980), poeta, krytyk literacki. Doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. Wydał tomy wierszy „Mumu humu” (Kraków 2006) i „Parada drezyn” (Łódź 2010). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Przekroju”. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Przemysław Owczarek (1975), poeta, antropolog kultury. Laureat Nagrody im. Jacka Bierezina. Debiutował tomem wierszy „Rdza”, otrzymując w 2008 roku III nagrodę na Festiwalu Złoty Środek Poezji oraz Nagrodę im. Kazimery Iłłakowiczówny. Jego tom prozy poetyckiej „Cyklist” został nominowany do Nagrody Literackiej GDYNIA (2010) oraz uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika artystyczno-literackiego „Arterie”. Mieszka w Łodzi.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!!!

źródło: http://www.qulturalny.pl/wydarzenia-baza/seryjni-poeci

TEMATY MATURALNE

wtorek, Wrzesień 13th, 2011

Tematy na egzamin ustny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Literatura

 1. Swoistość poezji dworskiej na tle literatury polskiego baroku. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane utwory.
 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Przedstaw jej cechy, interpretując wybrane utwory z literatury XX wieku.
 3. Bohaterowie wygrani i przegrani w życiu zawodowym i osobistym. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie (np. pozytywizmu i Młodej Polski).
 4. Człowiek – marionetką w teatrze świata. Analizując wybrane przykłady literackie, omów funkcje tego motywu.
 5. Funkcja konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
 6. Obraz śmierci w literaturze staropolskiej i poezji współczesnej. Porównaj sposób ujęcia tematu na wybranych przykładach.
 7. Rycerz średniowieczny i jego spadkobiercy w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
 8. Obrzędy i obyczaje w tekstach literackich. Omów ich funkcje i sposoby przedstawiania, analizując przykłady z literatury dwóch epok.
 9. Bohater negatywny w literaturze tendencyjnej pozytywizmu i czasów stalinowskich. Omów sposób kreowania postaci, analizując wybrane przykłady z  literatury polskiej.
 10. Góry jako sceneria i jako inspiracja dla poezji Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 11. Młodzi gniewni w literaturze romantycznej i modernistycznej. Na podstawie analizy wybranych utworów omów sensowność ich buntu i ofiary.
 12. Bohater tragiczny w literaturze antyku, romantyzmu i XX wieku. Analizując różne postawy bohaterów literackich, przedstaw przyczyny i konsekwencje ludzkiego tragizmu.
 13. Omów motyw tęsknoty za utraconą ojczyzną w oparciu o analizę tekstów literackich  romantyzmu i pozytywizmu.
 14. Barokowe widzenie świata. Omów temat, zwracając uwagę na sposób przedstawiania świata i środki poetyckiego wyrazu użyte do jego opisania.
 15. Bohater zdeterminowany przez swoje otoczenie. Omów wpływ środowiska na postawy wybranych postaci, analizując utwory literackie XIX i XX wieku.
 16. Różne sposoby wykorzystania kontekstu biograficznego w odczytaniu przesłania dzieła literackiego. Omów temat, analizując utwory z jednej wybranej epoki literackiej.
 17. Doświadczenie poczucia bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury młodopolskiej i współczesnej.
 18. Jacy jesteśmy my – Polacy? Wyraź opinię o różnorodnych wizerunkach naszych rodaków utrwalonych w literaturze w oparciu o analizę wybranych utworów z dwóch epok.
 19. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów temat, analizując utwory wybranego poety.
 20. Różne sposoby mówienia o wartościach etycznych we współczesnej literaturze. Przedstaw je, analizując wybrane utwory.
 21. Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej, zanalizuj postawy, jakie przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego.
 22. Obraz totalitaryzmu w literaturze europejskiej XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 23. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z literatury XIX i XX wieku.
 24. Różne obrazy szlachty w literaturze. Przedstaw temat w oparciu o analizę tekstów z 2 – 3 epok literackich.
 25. Literackie przetworzenia mitu o Prometeuszu. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury XIX i XX wieku.
 26. Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w literaturze Młodej Polski. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 27. Różne odpowiedzi na pytania o sens ludzkiego życia. Przedstaw je, odwołując się do problematyki egzystencjalnej wybranych dzieł literackich końca XIX wieku.
 28. Wierność sobie czy kompromis? Jakich wyborów dokonują bohaterowie literaccy? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie antyku i współczesności.
 29. Pisarze polscy wobec krzywdy społecznej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady pozytywizmu i Młodej Polski.
 30. „Nie dość nauczyć, trzeba, byś bawił”. W jaki sposób twórcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 31. Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Omów temat, analizując wybrane utwory z renesansu, romantyzmu i współczesności.
 1. Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych utworów literackich 2 – 3 epok.
 2. Bohaterowie w habitach. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 3. Sarmata o sobie, inni o Sarmacie. Zaprezentuj sposoby ujęcia wizerunku szlachcica Sarmaty, odwołując się do wybranych przykładów literackich XVI i XIX wieku.
 4. Hamlet i Faust – symbole określonych postaw i dążeń ludzkich. Zaprezentuj te kreacje, analizując literaturę późniejszych epok.
 5. Wybór czy przekleństwo? Czym dla człowieka jest emigracja? Omów temat w oparciu o analizę wybranych utworów literackich XIX i XX wieku.
 6. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego. Omów temat na  podstawie analizy wybranych dzieł tego pisarza.
 7. Motywy mitologiczne i biblijne w twórczości Zbigniewa Herberta jako sposób mówienia o człowieku współczesnym. Przedstaw temat, analizując kilka najciekawszych – Twoim zdaniem – utworów.
 1. Jaki jest bohater literatury XX wieku – niesamodzielny, bezrefleksyjny, zagubiony…? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady.
 2. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w literaturze współczesnej. Omów temat, interpretując wybrane przykłady.
 3. Podróże w czasie bohaterów literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady (np. „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej; „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, itp.).
 1. Bunt i ofiara – konieczność, przejaw szaleństwa, świadectwo wrażliwości? Przedstaw swój sąd o bohaterach romantycznych i ich spadkobiercach, analizując wybrane przykłady literackie.
 2. Naśladowanie rzeczywistości lub świadome jej deformowanie jako różne konwencje w literaturze XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 3. Człowiek – marionetka, człowiek – kreator. Przedstaw wymienione koncepcje człowieka, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.
 4. Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 5. Jak zmieniał się na przestrzeni wieków (od starożytności do dzisiaj) obraz bohatera walczącego  o honor? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie.
 6. Odwołując się do wybranych tekstów literatury XX wieku, porównaj różne sposoby wyjaśniania sensu niezawinionego cierpienia człowieka.
 7. Bohaterowie prozy Fiodora Dostojewskiego i problem wolności. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
 8. Obrazy śmierci heroicznej i nieheroicznej. Na celowo wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku, dokonaj analizy przywołanych w temacie literackich opisów umierania i omów ich znaczenie dla interpretacji utworów.
 9. Fantastyka w utworach romantycznych i neoromantycznych. Omów jej funkcje i sposoby wykorzystania na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.
 10. Scharakteryzuj i porównaj sposoby portretowania kobiet w literaturze pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Omów problem, wykorzystując celowo wybrane przykłady.
 11. Bezkompromisowość, konformizm, bierność. Zanalizuj, na wybranych przykładach, problem postaw wobec rzeczywistości ukazanych w literaturze XIX i XX wieku.
 12. Odwołując się do wybranych tekstów literackich XIX i XX wieku, scharakteryzuj ukazane w nich relacje między Polakami a przedstawicielami innych narodowości.
 13. Kobieta i mężczyzna w literaturze. Na podstawie analizy odpowiednio dobranych przykładów, porównaj różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
 14. Scharakteryzuj i porównaj obrazy powstań narodowych w literaturze polskiej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z XIX i XX wieku.
 15. Bohaterowie literaccy, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości. Omów zagadnienie, przedstawiając wybrane postaci oraz sposoby ich kreowania.
 16. Przedstaw i zanalizuj przykłady poezji religijnej (od średniowiecza do współczesności), pokazując różne sposoby wyrażania uczuć.
 17. Na podstawie analizy wybranych tekstów XIX i XX wieku, omów rolę retrospekcji jako sposobu odkrywania prawdy o bohaterze literackim.
 18. Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Poddając analizie wybrane utwory, omów różne wersje toposu wędrowca w literaturze polskiej XIX i/lub XX wieku.
 19. Miłość jako temat literacki. Analizując i interpretując wybrane teksty poetyckie romantyzmu i współczesności, ukaż  różne sposoby pisania o  miłości.
 20. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie inspiracje wsią i folklorem. Omów temat, analizując i interpretując odpowiednio wybrane utwory.
 21. Literatura faktu. Dokonaj analizy tego zjawiska kulturowego XX wieku, omawiając celowo wybrane utwory.
 22. Mechanizmy zbrodni i wpływ różnych czynników na degenerację człowieka. Omów problem na celowo wybranych przykładach z różnych epok.
 23. Artysta jako bohater literacki – jego sukcesy i porażki. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z dwóch epok.
 24. Franciszkanizm i jego odzwierciedlenie w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady.
 25. Służyć „poczciwej sławie”, być „lisem i lwem”, „iść na śmierć po kolei”, „pracować u podstaw”… Omów różne modele patriotyzmu zaprezentowane w literaturze polskiej XIX i XX wieku, przywołując odpowiednio dobrane teksty.
 26. Literatura sposobem upamiętniania wydarzeń historycznych. Przedstaw na wybranych przykładach literackich różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych.
 27. Reportaż jako gatunek z pogranicza literatury i publicystyki. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów XX wieku.
 28. Dekalog bohaterów Żeromskiego. Omów problem, poddając analizie postępowanie wybranych postaci z różnych utworów autora.
 29. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury współczesnej.
 30. Filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla literatury XX wieku. Omów temat, odwołując się do dzieł różnych autorów.
 31. Bunt dwudziestowiecznych poetów lingwistów. Omów problem, analizując utwory wybranych autorów.
 32. Literackie rozważania o społecznych nobilitacjach i mezaliansach. Omawiając to zagadnienie, przywołaj i zanalizuj odpowiednie przykłady  literatury XIX i XX wieku.
 33. Obcy jako bohater literacki. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory literackie XIX i XX wieku.
 34. Bóg jako adresat utworów poetyckich. Omów temat na przykładzie tekstów ze średniowiecza i współczesności.
 35. Ułomność w świecie, świat w ułomności. Omów problem, analizując wybrane utwory Bolesława Leśmiana.
 36. Literacki portret mężczyzny. Omów temat, analizując wybrane utwory epoki romantyzmu i pozytywizmu.
 37. Sposoby wykorzystania legend średniowiecznych w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 38. Stosunek pisarzy polskich do stereotypów narodowych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.
 39. Polaków portret literacki – między obiektywizmem a mitologizacją. Omów problem, odwołując się do przykładów z 2 – 3 epok literackich.
 40. Literackie portrety mieszczan. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory epoki Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
 41. Bohaterowie oryginalni i nieprzeciętni. Scharakteryzuj sposób portretowania postaci w wybranych utworach XIX i XX wieku.
 42. Kwestia żydowska w polskiej literaturze współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 43. Nurt dokumentalny polskiej literatury XX wieku. Omów to zagadnie, odwołując się do wybranych utworów.
 44. Literackie obrazy polskiej wsi. Zanalizuj i przedstaw wybrane przykłady, odwołując się do wybranych utworów.
 45. Poeci oryginalni i nieprzeciętni (np. Rimbaud, Wojaczek, Stachura). Zanalizuj wybrane utwory liryczne w odniesieniu do kontekstów biograficznych.
 46. Literackie sposoby prezentacji faktów historycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX i XX wieku.
 47. Polskie hymny – utwory o narodzie i jego tożsamości. Przeanalizuj wybrane teksty, oceniając ich wartość i sposób oddziaływania na zbiorowość.
 48. Wizerunek cudzoziemca w literaturze polskiej. Analizując wybrane dzieła XIX i XX wieku, omów różne aspekty cudzoziemskości – psychologiczne, egzystencjalne, obyczajowe.
 49. Powstanie warszawskie w literaturze. Analizując wybrane dzieła poetyckie i prozatorskie, omów sposoby mówienia o tym wydarzeniu.
 50. Mit kosmogoniczny w mitologiach z różnych stron świata. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 51. Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 52. Odwzorowywanie świata czy jego kreacja? Określ, która z tendencji w literaturze jest Ci bliższa. Omów problem, przywołując celowo wybrane teksty literackie.
 53. Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
 54. Portrety kobiet mieszkających na wsi i w mieście. Omów zagadnienie na przykładzie utworów literackich wybranej epoki.
 55. Poetyckie rozważania o narodzie w utworach różnych epok literackich. Omów temat,  odwołując się do wybranych utworów.
 56. Sposoby ukazywania opozycji wieś i miasto w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.
 57. Jaką wartość odgrywają w życiu bohaterów literackich pieniądze? Odpowiedzi na pytanie poszukaj w wybranych dziełach literackich.
 58. Przywołując odpowiednie przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych w literaturze wybranych epok.
 59. Ostatnia scena utworu jako klucz do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.
 60. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 61. Obraz Afryki w literaturze XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Różne sposoby funkcjonowania motywu syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 2. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Omów temat, analizując wybrane dzieła kultury.
 3. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 4. Motyw miasta w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 5. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane dzieła XIX i /lub XX wieku.
 6. Różne sposoby idealizowania kobiet w wybranych dziełach literackich i plastycznych. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych tekstów kultury.
 7. Codzienność i odświętność szlachecka w polskiej literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady różnych epok.
 8. Motyw anioła w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 9. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 10. Dysharmonia i chaos jako zasady kompozycji w literaturze i sztuce baroku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 11. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów temat, analizując wybrane teksty literatury i kultury. Uwzględnij, jeśli to możliwe, zabytki architektoniczne swojego regionu.
 12. Motyw Piety w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 13. Święty, męczennik, asceta w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 14. Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce wybranej epoki. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 15. Samotność i alienacja współczesnego człowieka w literaturze i w filmie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 16. Motyw przemijania w literaturze i sztuce baroku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 17. Powstania narodowe w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 18. Inspiracje antyczne w literaturze, rzeźbie, malarstwie XX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 19. Zjawisko socrealizmu i jego wpływ na polską kulturę. Omów temat, analizując przykłady z literatury i sztuki.
 1. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki.
 2. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i w jego grafikach. Omów, analizując wybrane przykłady.
 3. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego funkcje, analizując  wybrane teksty kultury.
 4. Obraz Arkadii w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.
 5. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i w filmie.
 1. Motyw Apokalipsy. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 2. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów temat, analizując przykłady z literatury i sztuki.
 1. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.
 2. Różne role artysty w życiu narodu. Przedstaw je, analizując przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.
 3. Które z postaw bohaterów literackich i filmowych uznajesz za ważne w poszukiwaniu sensu życia? Omów, analizując wybrane przykłady.
 4. Środki artystycznego wyrazu typowe dla impresjonizmu. Określ ich cechy i funkcje, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie przełomu XIX i XX wieku.
 5. Mity greckie jako źródło inspiracji dla artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i plastyczne.
 6. Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu.
 7. Portret i autoportret w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury  z dwóch epok.
 8. Fantastyka i realizm w literaturze i sztuce romantyzmu. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury.
 9. Literatura i sztuka o II wojnie światowej. Porównaj wybrane przykłady, analizując wykorzystane środki wyrazu.
 10. Różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty kultury z dwóch epok.
 11. Literackie i filmowe (lub malarskie) kreacje mistrza i ucznia, pana i sługi. Omów temat, analizując wybrane przykłady i uwzględniając sposoby kreacji pary bohaterów.
 12. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł kultury polskiej i/lub światowej.
 13. Realistyczny i wyidealizowany obraz chłopskiej egzystencji w literaturze i malarstwie polskim. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
 14. Kobieta fatalna i  kobieta anioł w literaturze i malarstwie. Przedstaw i porównaj różne realizacje tych motywów na przestrzeni epok, analizując odpowiednie przykłady.
 15. Czy istnieje współczesna parenetyka? Odpowiedz na pytanie, charakteryzując kultowych bohaterów literatury i filmu oraz analizując wybrane przykłady.
 16. Postaci i wydarzenia historyczne jako inspiracja dla pisarzy i malarzy różnych epok. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane dzieła literackie oraz inne teksty kultury.
 17. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Zaprezentuj artystyczne realizacje tematu, analizując i interpretując celowo wybrane teksty kultury.
 18. Omów różne sposoby realizacji kategorii komizmu w wybranych utworach literackich i filmowych. Uwzględnij kontekst kulturowy oraz różnorodność środków wyrazu.
 19. Różne funkcje motywu tańca w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane teksty kultury.
 20. Świat prowincji w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 21. Motyw pasyjny w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego przedstawiania, analizując dzieła z różnych epok.
 22. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Poddając analizie wybrane przykłady, pokaż podobieństwa i różnice, wynikające z zastosowania różnych form artystycznego wyrazu.
 23. Artysta jako bohater dzieł literackich i filmowych. Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane dzieła.
 24. Klasycyzm i awangardyzm jako dwie postawy wobec zadań sztuki i literatury w dwudziestoleciu międzywojennym. Omów zagadnienie, analizując przykłady z różnych dziedzin sztuki.
 25. Korespondencja sztuk w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Omów problem, analizując wybrane dzieła twórcy.
 26. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Dokonaj analizy  dzieł z różnych epok.
 27. Katedra jako temat  literatury i sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
 28. Człowiek uwikłany w historię swoich czasów. Zinterpretuj problem, analizując dzieła filmowe i literackie.
 29. Natura jako źródło twórczej inspiracji. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury czasów romantyzmu.
 30. Literackie i filmowe wizje straconych pokoleń. Porównaj wybrane dzieła, zwracając uwagę na różne sposoby kreacji pokolenia po II wojnie światowej.
 31. Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych.
 32. Motywy biblijne w dziełach współczesnych. Przedstaw różne sposoby nawiązań biblijnych w literaturze i filmie oraz określ ich funkcjonalność.
 33. „Wsi spokojna, wsi wesoła…”. Podejmij polemikę z renesansową wizją wsi, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich lub filmowych.
 34. Portret szaleńca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw sposoby kreowania postaci i określ jej funkcjonalność.
 35. Metafora drogi i jej rola w kulturze. Omów  zagadnienie, dokonując analizy porównawczej ujęć literackich, plastycznych i filmowych motywu.
 36. Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki …- znaki przemijania w literaturze i malarstwie XVIII i XIX wieku. Omów sposób funkcjonowania motywu.
 37. Zanalizuj katastroficzne wizje i obrazy zagłady w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 38. Kultura Wschodu w literaturze i sztuce romantyzmu. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 39. Filmowe i/lub teatralne adaptacje dzieł Williama Szekspira. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 40. Fantasy jako opowieść o światach nierzeczywistych. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 41. Motyw wiosny w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 42. Hagiografia pędzlem i piórem malowana. Omów temat, analizując wybrane przykłady tekstów kultury.
 43. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmowych. Omów problem, analizując wybrane utwory .

Język

 1. Dokonując analizy gwary uczniowskiej (odwołując się do samodzielnie zgromadzonego materiału), wyjaśnij popularność niektórych wyrazów i związków frazeologicznych.
 2. Różne funkcje stylizacji językowych. Dokonaj analizy porównawczej zgromadzonego materiału literackiego.
 3. Rola frazeologizmów w poezji. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów Stanisława Barańczaka i Wisławy Szymborskiej.
 4. Retoryczne środki językowe w poezji i prozie rewolucyjnej. Przedstaw je, analizując wybrane przykłady.
 5. Język i styl homilii papieża Jana Pawła II. Dokonaj analizy wybranego materiału językowego.
 6. Omów tendencje panujące w dziedzinie nazewnictwa. W tym celu przeanalizuj nazwy: sklepów, kawiarni, instytucji; opisz ich formę językową oraz oceń je pod względem poprawności i walorów stylistycznych.
 7. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności, analizując wybrane przykłady.
 8. Język Internetu. Przedstaw jego charakterystyczne cechy, analizując przykłady wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
 1. Neologizmy jako ulubiony środek stylistyczny niektórych poetów. Określ ich funkcje, analizując wybrane przykłady.
 2. Analizując zebrany przez siebie materiał językowy, scharakteryzuj różne odmiany środowiskowe współczesnej polszczyzny.
 3. Zapożyczenia językowe. Omów i oceń zasadność zapożyczeń językowych w dawnej i współczesnej polszczyźnie, analizując wybrane przykłady.
 4. Omów twórcze wykorzystanie języka potocznego w literaturze współczesnej, analizując wybrane przykłady.
 5. Zanalizuj język wybranych postaci literackich z uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
 6. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych.
 7. Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych zanalizuj zjawisko  i dokonaj jego oceny.
 8. Ślady kultury antycznej we współczesnym języku polskim. Omów, analizując wybrane przykłady.
 9. Dokonując analizy środków językowych wybranego tekstu literackiego, scharakteryzuj styl artystyczny epoki, w której powstał.
 10. Tak mówią bohaterowie literaccy. Zanalizuj język wybranych postaci z utworów Stefana Żeromskiego.
 11. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je, analizując wybrane przykłady.
 12. Gwara jako tworzywo dzieła literackiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z Młodej Polski.
 13. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji XX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 14. Groteska jako szczególny rodzaj stylizacji i kategoria estetyczna. Omów temat na wybranych przykładach (np. Witold Gombrowicz, Witkacy, Bruno Schulz).
 15. Frazeologia i metaforyka w tekstach piosenek zespołów z lat 90-tych. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 16. Frazeologia jako tworzywo dowcipu językowego Stanisława Barańczaka. Omów temat na przykładzie oryginalnych tekstów autora oraz jego tłumaczeń.
 17. Komizm słowny i sposoby jego wykorzystania w wybranych utworach różnych autorów i epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 18. Omów sposoby budowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. kazanie, przemówienie, liryka apelu). Określ charakterystyczne środki językowe i pozawerbalne, które służą oddziaływaniu na odbiorcę.
 19. Język i styl Twojego ulubionego publicysty. Omów temat, analizując wybrane teksty.
 20. Scharakteryzuj gwarę swojego regionu, uwzględniając szczególnie te formy językowe, które zakorzeniły się w mowie potocznej.
 21. Manipulacja językowa a sztuka przekonywania. Porównaj sposoby wykorzystania środków i funkcji języka w wybranych tekstach literackich oraz propagandowych.
 22. Komizm komentarzy sportowych. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów kilku komentatorów.
 23. Analizując celowo dobrane przykłady, omów pochodzenie najpopularniejszych imion i nazwisk.
 24. Komizm językowy we współczesnych tekstach kabaretowych. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw i oceń sposoby osiągania efektów komicznych.
 25. Sporządź słownik eufemizmów, dotyczących jednego kręgu tematycznego (np. śmierci, fizjologii, ludzkich przywar), występujących w prasie, literaturze, mowie potocznej i przeprowadź analizę zgromadzonego materiału. Odwołując się do wybranych przykładów, oceń jego poprawność.
 26. Żargon informatyków. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty i opracuj słownik wyjaśniający znaczenie słów.
 27. Obraz świata i sposób mówienia o nim w tekstach piosenek zespołów młodzieżowych. Dokonaj interpretacji i analizy środków językowych zastosowanych w wybranych utworach.
 28. Wizje świata zawarte w żargonie młodzieżowym. Omów zagadnienie, analizując materiał zebrany językowy zebrany wśród Twoich koleżanek i kolegów.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA…

poniedziałek, Wrzesień 12th, 2011

WSZYSTKICH  CZYTELNIKÓW Z PASJĄ…

 • na benefisowe spotkanie z cyklu Z muzami na ty

Lech Konopiński Fraszkopis z konopi.

14 września 2011 r., środa, godz. 17.00

Biblioteka Raczyńskich pl. Wolności 19

w programie utwory Autora czyta Michał Grudziński aktor Teatru Nowego w Poznaniu
oprawa muzyczna: Henryk Kuczyński
oprawa plastyczna:  dr hab. sztuki Lech Frąckowiak
malarstwo: Jarosław Miklasiewicz
Prowadzenie: Maria Magdalena Pocgaj

W 2011 mija setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. Był nie tylko poetą, prozaikiem, tłumaczem, czytanym na całym świecie eseistą, ale także niezwykle wnikliwym obserwatorem i świadkiem epoki.

Mamy nadzieję, że stulecie urodzin Czesława Miłosza stanie się okazją do ponownego spotkania z jego dziełem, które nie od dziś pobudza do twórczej refleksji nad kondycją współczesnego świata.

 • na wystawę

Odszukaj siebie u Miłosza – ekspozycja ze zbiorów własnych Biblioteki Raczyńskich (wybór subiektywny)

Wystawa czynna w godzinach otwarcia gmachu Biblioteka Raczyńskich – pl. Wolności 19

„Świat. Poema naiwne Czesława Miłosza” – wystawa

Ekspozycja oparta jest na cyklu wierszy Świat. Poema naiwne. Teksty wierszy wkomponowane zostały w fotografie przedstawiające Warszawę z czasu powstania tego cyklu – rok 1943. Zdjęcia te to materiał archiwalny pochodzący z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego m. st. Warszawy. Połowę z nich wykonał SS-man, który w 1943 roku stacjonował w Warszawie. Wybrane zostały zdjęcia przedstawiające głównie dzieci, ponieważ właśnie przez pryzmat dziecięcej wyobraźni poeta pokazuje świat wojny. Spotkanie treści poezji ze Świata… z ówczesnymi warszawskimi realiami podkreśla „przekorny”, czy nawet „ironiczny”, jak wyrażał się o nim sam Miłosz, charakter wierszy. Dodatkowo niektóre panele zawierają krótkie fragmenty wypowiedzi Poety na temat tych utworów pochodzące z publikacji Podróżny świata Renaty Gorczyńskiej, jeszcze bardziej uwypuklające dysonans między „naiwną” czy „dziecięcą” wizją świata, a jego realnym obrazem. Realizacja wystawy: WystawyPolakowska.pl

Finisaż w dniu 5 października połączony z „Salonem u Raczyńskich czyli chwil kilka z twórczością Czesława Miłosza” z udziałem autora jego biografii Andrzejem Franaszkiem.

Wszystkich chętnych prosimy  o zgłoszenie udziału

w spotkaniu literackim w bibliotece szkolnej.

źródło: http://www.bracz.edu.pl

Rok szkolny 2011- 2012 ogłoszony przez MEN jako rok Szkoły z pasją

poniedziałek, Wrzesień 5th, 2011

Pasja trwa przez całe życie…
Pochłania Twój najcenniejszy czas – ale to nie czas stracony…
To miłość do rzeczy które, nawet w najmniejszej postaci dają nam wielką radość…

,,Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem” (Zbigniew Kiełb)

„Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest chwilowe, nie ma bowiem bodźca który by je podtrzymywał.”- Nicholas Sparks (z książki I wciąż ją kocham)

Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

Indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Niezmiernie ważne jest nie tylko rozbudzanie tych pasji, ale umiejętne ich rozwijanie. Dla zapewnienia możliwie najlepszych efektów konieczne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. Dlatego w roku szkolnym 2011/2012 będziemy zachęcać jak największą liczbę uczestników do aktywnego angażowania się w tworzenie bogatej oferty edukacyjnej. W ten sposób chcemy przyczynić się do zmiany oblicza szkoły, aby stawała się ona miejscem coraz bardziej przyjaznym oraz lubianym przez uczniów. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawi, że nauka będzie dla uczniów szczególnie pasjonująca. Dlatego właśnie rok szkolny 2011/2012 ogłosiłam Rokiem Szkoły z Pasją.

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

W szkole z pasją kierujemy się następującymi zasadami:

Uczeń jest najważniejszy.

Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

Rodzice są współtwórcami szkoły.

Troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci. Oczekują od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i w bliskiej z nimi współpracy. Wymagają tego nie tylko od szkoły, ale i od organu ją prowadzącego. Interweniują konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. Współpracują ze szkołą, dzięki czemu wzbogacają jej potencjał, dając jednocześnie dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

Nauczyciel rozbudza pasje uczniów.

Nauczyciel z pasją motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki zaangażowanym i twórczym nauczycielom-pasjonatom, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju.

Dyrektor liderem postępu w szkole.

Na czele szkoły z pasją stoi dyrektor z pasją. To z jego udziałem, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzy się dobra szkoła, czyli taka, która nie tylko dobrze uczy, ale też jest dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli.

Szkoła to nie tylko lekcje.

Atrakcyjną ofertę pozalekcyjną współtworzą organizacje pozarządowe. Są one jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły. Angażując uczniów w realizowane w szkołach projekty uczą ich zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają ich pasje i talenty.

Na stronie internetowej akcji www.szkolazpasja.men.gov.pl zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły. Znajduje się tu także ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją. Są tam scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w szkołach.

Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam organizacje pozarządowe do zgłaszania działań z pasją, zaś jednostki samorządu terytorialnego – do wspierania współpracy szkół z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Katarzyna Hall  Minister Edukacji Narodowej

Witamy pierwszaków w gronie czytającej młodzieży !!!

poniedziałek, Wrzesień 5th, 2011

W naszej bibliotece znajdziesz  „książki piękne jak kwiaty, pełne dojrzałości jak owoce, książki, które wzruszają i takie, które wstrząsnęły światem” (parafraza myśli M. Jastruna).

Wszystkie czekają na Ciebie

Navigation

Search

Archives

Wrzesień 2011
P W Ś C P S N
« maj   paź »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Other

Syndication

brought by WordPress Themes