Archive for the ‘Regulamin Biblioteki’ Category

Regulamin biblioteki V LO

środa, 4 września, 2019

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin biblioteki szkolnej

V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

 Użytkownicy biblioteki

§ 1

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a)  uczniowie,

b) nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c)  inni pracownicy szkoły,

d) rodzice uczniów.

2. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu zanim rozpoczną korzystanie ze zbiorów.

 

Zasady korzystania z biblioteki

§ 2

1. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

2.Uczniowie szkoły są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

3. Osoby wymienione w § 1. ust. 1 lit. b, c, d podlegają rejestracji podczas pierwszych odwiedzin w celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Nie istnieje obowiązek rejestracji, jeżeli czytelnik zamierza korzystać ze zbiorów na miejscu.

4. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie czytelnika w nowym roku szkolnym.

5. Nauczyciel bibliotekarz może przyznać uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki dodatkowe punkty z zachowania od 1 do 20 w semestrze na podstawie Regulaminu Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej.

6. Osoba zarejestrowana jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu biblioteki.

 § 3

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.30  oraz na okres ferii i wakacji letnich.

2. Każdy użytkownik odwiedzający bibliotekę zgłasza swoje przybycie bibliotekarzowi określając jednocześnie, w jaki sposób zamierza korzystać z biblioteki:

a) wypożyczać książki i inne materiały biblioteczne.

b) korzystać ze zbiorów na miejscu (w czytelni),

c) korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

3. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych określonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 § 4

1. Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Do domu wypożyczane są książki na okres, który jest określony następująco:

a)  lektury – na okres 3 tygodni,

b) inne książki i wydawnictwa popularnonaukowe – na okres jednego miesiąca,

c)  większą ilość książek mogą wypożyczyć uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. oraz uczniowie klas maturalnych.

3. Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany tylko w sposób prezencyjny, tj. na miejscu, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.

4. Uczeń może wypożyczyć książki z księgozbioru  podręcznego jedynie w celu powielenia potrzebnych mu fragmentów.

5. W wyjątkowych przypadkach książki mogą zostać wypożyczone uczniowi do domu na sobotę i niedzielę, pod warunkiem jej zwrotu w poniedziałek przed rozpoczęciem lekcji.

6. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przedłużyć czas wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników biblioteki.

7. Za przetrzymywanie książek lub innych materiałów bibliotecznych bibliotekarz ma prawo:

a)  zgłosić do wychowawcy fakt łamania regulaminu,

b) wstrzymać wypożyczenia aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji,

c) wpisać punkty ujemne  z zachowania od 2 do 10 w semestrze (na podstawie Regulaminu Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej).

8. Wszyscy uczniowie kończący naukę w szkole, którzy wypożyczyli książki z biblioteki szkolnej są zobowiązani do ich zwrotu, w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza. Zwrot książek warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 § 5

1. W wypożyczalni i magazynie książek umożliwiony jest wolny dostęp do półek.

2. W czytelni książkę z danego działu czytelnik wybiera po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

§ 6

1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

2. Książki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie czytelników. Zwrot wypożyczonych książek bibliotekarz potwierdza w ten sam sposób.

3. W podobny sposób rejestruje się wypożyczenia innych materiałów bibliotecznych.

4. Wypożyczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych można dokonać tylko osobiście. Nauczyciel dokonujący wypożyczenia materiałów potrzebnych mu do prowadzenia lekcji może zrobić to za pośrednictwem wyznaczonego do tego celu ucznia. Wtedy jednak nauczyciel odpowiada za wypożyczenie. Zostaje ono odnotowane na jego koncie. Wypożyczający w imieniu nauczyciela materiały uczeń zobowiązany jest do podania bibliotekarzowi swojego nazwiska i klasy.

5. Nauczyciel bibliotekarz pilnuje przestrzegania zasad porządkowych we wszystkich pomieszczeniach biblioteki, które stanowią integralną całość. Na terenie biblioteki, a szczególnie w pomieszczeniu czytelni,  obowiązuje cisza. Nie wolno w bibliotece, a szczególnie w czytelni, jeść i pić. W bibliotece nie przechowuje się też ubrań ani żadnych innych rzeczy osobistych uczniów.

6. Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki, a przede wszystkim :

udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

doradza w wyborach czytelniczych.

 

Zasady współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kultury

§ 7

1. Biblioteka szkolna może na zapotrzebowanie czytelników pośredniczyć w wypożyczeniach międzybibliotecznych między użytkownikami biblioteki a:

– Publiczną Biblioteką Pedagogiczną,

– Biblioteką Raczyńskich,

– innymi bibliotekami szkolnymi w Poznaniu.

2. Użytkownik Biblioteki zgłasza bibliotekarzowi zapotrzebowanie na książkę, której nie ma w zbiorach biblioteki szkolnej.

3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje takie zapotrzebowanie w innych bibliotekach.

4. Nauczyciel bibliotekarz może pozyskiwać zbiory wycofane z innych bibliotek i ośrodków kultury oraz przekazywać własne wycofane zbiory na ich rzecz.

5. Nauczyciel bibliotekarz proponuje i zachęca za pośrednictwem strony internetowej biblioteki szkolnej  i fanpage biblioteki oraz wykorzystując pocztę elektroniczną – do udziału w imprezach czytelniczych i kulturalnych odbywających się w instytucjach kultury miasta Poznania

6. Uczeń ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa, a nauczyciel bibliotekarz za zgodą dyrektora szkoły zapewnia opiekę.

Zasady rozliczeń z czytelnikami

§ 8

 1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania i dbania o wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia – do naprawienia szkody.
 2. Przez uszkodzenie książki oraz innych materiałów bibliotecznych rozumie się ich nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził
  do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany książkę naprawić.
 3. Przez zniszczenie książki lub innych materiałów bibliotecznych rozumie się umyślne
  lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
  oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość ubytkową książki lub innych materiałów bibliotecznych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 4. Za zniszczenie książki użytkownik zobowiązany jest przekazać bibliotece nowo zakupiony egzemplarz zniszczonego dzieła, przekazać bibliotece inne, uzgodnione z bibliotekarzem dzieło, niezbędne dla biblioteki, nowo zakupione w wartości nie niższej niż trzykrotna wartość zniszczonego materiału bibliotecznego.
 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia części dzieła (tomu, zeszytu) stanowiącego całość wydawniczą, użytkownik jest zobowiązany odkupić całość dzieła, lub oddać do biblioteki cały odkupiony komplet. Czytelnik nie może rościć sobie prawa do pozostałych części zdekompletowanego przez siebie wydawnictwa.
 2. Po odnalezieniu przez czytelnika zagubionych materiałów bibliotecznych nie może on domagać się zwrotu zadośćuczynienia dokonanego na rzecz biblioteki.

 § 9

1. Rzeczywista wartość książki lub innych materiałów bibliotecznych ustala się na podstawie ceny inwentarzowej w porównaniu do aktualnej ceny rynkowej danego dzieła.

2. W przypadku konieczności wyceny materiałów nabytych w roku bieżącym, za wartość przyjmuje się wartość inwentarzową.

3. W przypadku konieczności wyceny materiałów nie wpisanych do inwentarza, zwłaszcza czasopism, za wartość rzeczywistą przyjmuje się aktualne ceny handlowe.

Zasady współpracy przy tworzeniu strony internetowej biblioteki i fanpage biblioteki

§ 10

1. Nauczyciel bibliotekarz na bieżąco umieszcza informacje na stronie internetowej biblioteki dotyczące wydarzeń kulturalnych i czytelniczych.

2. Biblioteka promuje osiągnięcia uczniów, absolwentów i nauczycieli umieszczając informacje na stronach internetowych.

3. Użytkownik biblioteki może zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi informacje dotyczącą swoich osiągnięć przeznaczoną do publikacji na stronie internetowej

4. Użytkownik biblioteki nie może bez wiedzy nauczyciela bibliotekarza publikować swoich materiałów na ww. stronach.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Interpretacja postanowień Regulaminu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi.

2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.

4. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu reguluje Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 1 września 2016 r.

 

 Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji

Multimedialnej (ICIM) V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

 

Przepisy BHP

§ 1

 1. Nie wolno dotykać skrzynki z bezpiecznikami.
 2. Zabronione są wszelkie manipulacje przy okablowaniu zasilającym i sieciowym.
 3. Nie wolno podłączać ani odłączać od komputera żadnych przewodów i kabli.
 4. Nie wolno włączać do gniazd zasilających żadnych innych urządzeń.

 

Zasady korzystania z ICIM

§ 2

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki
  w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie celom edukacyjnym, poszukiwaniom materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykorzystaniu prac dla nauki własnej i na zajęcia edukacyjne.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać wszelkie polecenia nauczyciela bibliotekarza.
 5. Komputery włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 6. Przed wyłączeniem komputera należy bezwzględnie zamknąć system.
 7. Nie wolno resetować komputerów. Resetu komputera może dokonywać tylko nauczyciel.
 8. Nie wolno logować się z innymi prawami dostępu niż te, które poda nauczyciel, ani też nie wolno zmieniać domeny logowania.
 9. Nie wolno bez zgody nauczyciela wysyłać dokumentów do druku.
 10. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych  rogramów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 12. Uczniowie mogą używać własnych pamięci przenośnych i płyt CD za zgodą bibliotekarza. Przy korzystaniu z tych nośników uczeń ma obowiązek sprawdzania ich programami antywirusowymi.
 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 14. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.
 15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo
  do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 18. Zabrania się:
 19. a) zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy oraz pornografii,
 20. b) przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne, c) korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych.

19. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Navigation

Search

Archives

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Other

Syndication

brought by WordPress Themes